Privacybeleid

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In uw dossier staan uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang zijn. Pas na u uitdrukkelijke toestemming kan ik informatie opvragen bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben

Als uw behandelaar, houd ik mij aan het Privacy Reglement van de beroepsvereniging Zhong.

Alleen ik, als uw behandelaar, een eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en een waarnemer bij mijn afwezigheid (na uw toestemming), hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, en eventueel mailadres) kan worden verstrekt aan een bevoegd persoon ten behoeve van de financiële administratie.

De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden na 15 jaar van de laatste behandeling verwijderd. U hebt het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door midden van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Heeft u een klacht over hoe ik met uw persoons- en medische gegevens om ga, dan stel ik het op prijs als u dit aangeeft. Wij gaan dan op zoek naar een oplossing. Als we er niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.